Vergi Haberleri

Yıl içindeki işveren değişikliğinde kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifat yapılabilecek

30 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 321 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; 


-Genel bütçe kapsamında bulunan kamu idarelerinin tek işveren sayılarak bu kurumlardan elde edilen ücret gelirlerinin kümülatif matrah üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilebileceği,


-Hizmet erbabının aynı takvim yılı içerisinde işveren değişikliği yaptığı durumlarda, talep etmesi ve işverenin de kabul etmesi halinde, yeni işverenin eski işverendeki gelir vergisi matrahını dikkate alarak kümülatif matrah üzerinden tevkifat yapılabileceği,

açıklanmıştır.


30/9/2022 bilançosunda yer alan yabancı paralar KKM kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilecek

27 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6297 sayılı CK ile;


Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan kur korumalı hesaba dönüştürülen hesaplara tanınan istisnanın, kurumların 30/09/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanmasına karar verilmiştir.


Bu çerçevede, kurumların 30/09/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna olacaktır.


KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklikler Yapıldı

 25 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43) ile;


  • Kısmi tevkifata tabi işlemlerde işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmının bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabileceği açıklanmaktadır.


  • Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin tesliminde uygulanacak tevkifat oranı (5/10) olarak belirlenmekte ve demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin Payları Borsa İstanbul A.Ş.’nde işlem gören şirketler tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacağı açıklanmaktadır.


  • Gıda maddelerinin teslimlerinden doğan iade taleplerinin, takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimleri için, en erken ilgili yılın Haziran en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden iade edilebileceği belirtilmektedir.


  • Tam istisna kapsamındaki işlemin gerçekleşmesinden sonra işleme ilişkin mal ve hizmet alımları ile ilgili kur farklarına ilişkin açıklama yapılmaktadır.


  • “Sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri”nin de teminat olarak kabul edilmesine ilişkin yapılan değişikliğe uygun olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümleri güncellenmektedir. 

TL ticari kredi kısıtlamasındaki eşik değerler indirildi

21 Ekim 2022 tarihli BDDK Kararı ile;


  • 07/07/2022 tarihli ve 10265 sayılı Kurul Kararının (10265 sayılı Karar) 1 inci ve 7 nci maddeleri ile anılan Kararın Ek-1’inde bulunan beyan ve taahhüt örneğinde belirtilen “15 milyon TL” ve “yüzde 10” eşik değerlerin; söz konusu Karar kapsamındaki bankalar ile finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluşları tarafından, 01/11/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aksi yönde bir Kurul Kararı alıncaya kadar “10 milyon TL” ve “yüzde 5” olarak uygulanmasına, 


  • 01/11/2022 tarihinden itibaren, 10265 sayılı Kararın Ek-1’inde bulunan beyan ve taahhüt örneğinde yer alan “30/06/2022” tarihinin “01/11/2022” olarak değiştirilmesine ve 01/11/2022 itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan ve taahhüt alınmasına, 


  • 01/10/2022 ila 31/10/2022 tarihleri arasında, 10265 sayılı Kararın işbu Karar öncesindeki mevcut hali ile uygulanmasına devam olunmasına


karar verilmiştir.

Sigorta şirketlerince rücu ve sovtaj işlemlerinde lehe alınan paralarda BSMV uygulaması açıklandı

11 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No:92) ile;


Sigorta şirketlerinin sovtaj işlemleri sonucunda mülkiyetine almış oldukları hurda veya hasarlı malların satışı ya da söz konusu malların sigortalıdan alınan bir vekaletle aracı bir firma tarafından üçüncü şahıslara satılması sonucu satış bedelinin doğrudan veya sigorta şirketi aracılığıyla tazminat bedelinin bir parçası olarak sigortalıya ödenmesi işlemlerinde, hurda veya hasarlı malların satış bedeli ile daha önce tahakkuk ettirilen sovtaj değeri arasındaki fark üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisi hesaplanması gerektiği açıklanmıştır.

Kur korumalı hesaba geçişte 31/12/2021-30/9/2022 arası döviz bakiyeleri dikkate alınabilecek

30 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan TCMB Tebliği (Sayı: 2022/27) ile Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak;


Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 30/9/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilmesine imkan getirilmiştir.

Darphane sertifika kazançlarına uygulanacak tevkifat oranı %0 olarak belirlendi

15 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6036 sayılı CK ile;


Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen Darphane sertifikalarından elde edilecek kazançlara uygulanacak tevkifat oranları %0 olarak belirlenmiştir.


e-İrsaliye düzenleme süresinde 7/9/2022-31/3/2023 dönemi için değişiklik yapıldı

e-İrsaliye düzenlenme süresinde 07/09/2022-31/03/2023 arası için değişikliğe gidilmiştir.


Yapılan değişikliğe göre; 


7/9/2022 ila 31/3/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) e-İrsaliye uygulamasından yararlanma yöntemine bağlı olarak aşağıda açıklanan koşullara uygun olarak e-İrsaliye düzenlenmesi söz konusu olabilecektir. 


a) e-İrsaliye uygulamasını GİB Portal Yöntemi veya Doğrudan Entegrasyon Yöntemi ile kullanan mükellefler tarafından düzenlenen e-İrsaliyenin, “1000-Zarf Kuyruğa Eklendi” veya “1100-Zarf İşleniyor” durum kodlarını alması halinde de fiili sevkiyat başlatılabilir. Ancak, ilgili birimlerce talep edildiği takdirde sevkiyata ilişkin tevsik yükümlülüğü e-İrsaliyeyi düzenleyene aittir. 


b) e-İrsaliye uygulamasından özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yararlanılması halinde ise e-İrsaliyenin, malın fiili sevk zamanından önce Başkanlık sistemlerine iletilmek üzere özel entegratör kuruluşların bilgi sistemlerine iletilmesi fiili sevkiyatın başlatılması açısından yeterlidir. Ancak bu kapsamda düzenlenen e-İrsaliyenin şema, şematron ve imza kontrollerinin özel entegratörler tarafından eksiksiz bir şekilde yapılmış olması gerekmektedir.


Spor kulüplerince tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin Yönetmelik yayımlandı

7 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik” ile; 


Spor kulüpleri ve üst kuruluşlar tarafından tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 


Yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran spor kulüplerini ve üst kuruluşları kapsamaktadır.


Spor kulüpleri, işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutacaklardır. Ancak, bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunduran ve/veya kamu yararına çalışma statüsü bulunan spor kulüplerinin bilanço esasına göre defter tutmaları zorunludur.


Bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunduran spor kulüpler, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda yer alan ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla spor faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderlerini, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve Yönetmelik’te belirtilen esaslara uygun şekilde hazırlanacak konsolide finansal tablolarında raporlayacaklardır. 


E-İhracat destekleri açıklandı

25 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’deyayımlanan 5986 sayılı CK ile E-İhracat Destekleri Hakkında Karar yürürlüğe konulmuştur.


Karara göre e-ihracat destekleri şöyledir:


Yararlanıcılara yönelik destekler


-Pazara giriş rapor desteği

-Dijital pazaryeri tanıtım desteği

-E-İhracat tanıtım desteği

-Sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği

-Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği

-Çevrimiçi mağaza ve hedef ülke ve e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği

-Pazaryeri komisyon gideri desteği


İşbirliği kuruluşlarına yönelik destekler


-Sektörel ticaret ve alım heyeti desteği

-E-İhracat tanıtım projesi desteği

-E-İhracatı geliştirme projesi desteği

-Türkiye E-İhracat Platformu desteği

Scroll to Top
https://www.a1denetim.com.tr/aylik-net-asgari-ucret-8-50680-tl-oldu/ https://www.a1denetim.com.tr/kdv-beyanname-verme-ve-odeme-sureleri-degisti/